Kaarina Kailo

Kasvokuva: Karina Kailo
Kaarina Kailo

Ehdolla taas !

Olen lupautunut Vasemmiston ehdokkaaksi kevään 2017 kuntavaaleissa Oulussa.

Olen valtuutettuna nykyisessä kaupunginvaltuustossa ja sitä ennen olen toiminut mm. Kiimingin kunnanvaltuustossa.

Minua on luonnehdittu mm seuraavasti: ”Kaarina on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän huolenpito- ja kohtuutalouden aktivisti”.

Tässä myös mottoni omalta sivustoltani: www.kaarinakailo.info

”Washing one’s hands of the conflict between the powerful and the powerless means to side with the powerful, not to be neutral.”
Paulo Freire

Minä

Olen toiminut yli 30 vuotta nais-, kulttuuri- ja globalisaatiotutkimuksen saralla sekä kansalaisjärjestöissä kaikentasoisen yhdenvertaisuuden puolesta. Politiikassa olen monissa luottamustehtävissä (mm. kaupunginvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston jäsen ja KH:n varajäsen). Kuulun Kiimingin ja Oulun työväen eläkeläisiin.

Avainteemani ovat: vanhuspalvelulakiin lisättävät sanktiot ja henkilökuntamitoitus (lakihan ei ole toiminut itsesäätelyllä). Vaadin oikeuksia vanhuksille koskien ihmisarvoista hoivaa, julkisen sektorin vahvistamista, resursseja perhe- ja mielenterveystyöhön ja nollatoleranssia naisvaltaisten alojen kohteluun suuryritysten kasvualustana ja piiskattuna tehotyövoimana. Pienyrittäjien menestymisen edellytyksiä on parannettava karsimalla eriarvoistavaa verotusta ja byrokratiaa sekä helpottamalla starttirahaa ja alkupääoman saantia.

Jatkan kansalaisjärjestöissä alkamaani työtä myös, jotta EU:n ja Suomen demokratiaa alas ajavat sopimukset ja suunnitelmat eivät toteudu ainakaan pahimmissa muodoissaan (Sote-uudistus vallan keskittämisenä ja investointisuoja-sopimus). Tämä merkitsee mm. terveellisen lähiruoan ja lähiyrittämisen, lähisynnyttämisen ja eläinten oikeuksien sekä oikeudenmukaisemman terveydenhuollon turvaamista ylikansallisten yritysten ahneutta vastaan.

Pienituloisiin kohdistettujen jatkuvien ”kipeiden päätösten” kärki tulee suunnata vuorostaan äveriäimmän kansanosan ja suuryritysten suuntaan. Kaikkia tuloja on seuraavassa eduskunnassa verotettava saman progressiivisen kaavan mukaan suosimatta enää Suomen finanssi- ja rahaeliittiä. Ympäristöasioissa ajan myös mm. lainsäädäntöä, joka puuttuisi muovijätteen tuhoisiin vaikutuksiin ekojärjestelmässämme. Emme saa myöskään riistää toimeentulon edellytyksiä tulevilta sukupolvilta vastuuttomilla ympäristöteoilla!

 

 

Kuntavaalit 2017

 

Kaarina Kailo: Vaaliteesit

Alueellista ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kaikentasoista yhdenvertaisuutta on hoidettava Oulussa paljon paremmin. Lupaan puolustaa Oulun reuna-alueiden palveluja ja oikeuksia

1.
Laadukas ja turvallinen varhaiskasvatus, koulutus ja mahdollisuus monipuolisiin harrastuksiin antavat jokaiselle lapselle tasa-arvoiset eväät elämään

 • Kaikkiin merkittäviin päätöksiin tehdään lapsivaikutusten arviointi ja sukupuolivaikutusten arviointi.
 • Kaikille lapsille subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja sopivat ryhmäkoot ottaen huomioon erityisen tuen tarpeessa olevien lapsien määrä hoitoryhmässä.
 • Lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikille sitä tarvitseville. Se lisää turvallisuutta ja on edullisinta syrjäytymisen ehkäisyä.
 • Ehkäistään koulujen eriytymistä rikkaiden ja köyhien kouluiksi, tulotasoltaan köyhemmille asuinalueille hankitaan tietokoneita ja lisätään oppilashuollon resursseja. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten palveluntarve otetaan vakavasti, osa tarvitsee pienryhmiä, osa koulunkäynninohjaajia.
 • Peruskoulussa ryhmäkoko tulee olla enintään 20.
 • Kattava peruskoulu- ja lukioverkko säilytetään.
 • Lukio-opetus maksuttomaksi, kirjat, tietokoneet, älypuhelimet.
 • Turvataan toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun opetuksen taso, lähiopetus, rahoitus ja aloituspaikat.
 • Kaikille lapsille turvataan terveelliset päivähoito- ja koulutilat, nykyiset tilat tulee tarkastaa ja ne laitetaan remonttilistan kärkeen.
 • Turvataan jatkossakin alle 18-vuotiaiden maksuton liikunta. Turvataan haja-asutusalueiden harrastus- ja liikuntapaikkojen kunnossapito.
 • Toimeentulotukea saavien lapsiperheiden liikuntaharrastuksia tuetaan.

2.
Sosiaali- ja terveyspalveluihin päästään ajoissa, sillä lisätään hyvinvointia ja samalla säästetään rahaa niin huomenna kuin tulevaisuudessakin.

 • Oulun sote-palveluiden sisäänpääsyä ja laatua parannetaan niin, että sinne halutaan mennä uudessa järkevästi rakennetussa maakunnassa. Oululainen lähetetään erikoispalveluihin oikea-aikaisesti, etenkin silloin, kun peruspalveluiden osaaminen ei riitä.
 • Matalan kynnyksen hyvinvointipisteitä lisätään asuinalueille muiden palvelujen yhteyteen, niissä voi päästä arvioon palvelun tarpeesta.
 • Vanhukset ja muut tuen tarpeessa olevat saavat tarpeensa mukaisen tuen kotiinsa ja kun he eivät pysty enää asumaan kotona, heille järjestetään sopiva palvelukotipaikka. Tämä lisää vanhusten turvallisuutta.
 • Yksinäiset vanhukset ja nuoret saatetaan yhteen asukastuvilla ja kokoontumispaikoissa. Opastetaan kaikkia apua tarvitsevia tietotekniikan käytössä. Omaishoidon piirissä oleville organisoidaan tukihenkilöitä ja tarvittavat palvelut järjestetään ilman byrokratiaa ja kapeaa katsetta.
 • Pitkäaikaistyöttömille järjestetään matalan kynnyksen palveluja ja sosiaalista kuntoutusta, sekä toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi, että he saavat tarvitsemansa palvelut ja sosiaaliturvan.
 • Hyvinvointia edistetään eri keinoin: esimerkiksi ilmainen ehkäisy nuorille, vanhuksille piikit kenkiin, liikuntasetelit, toimintapassi toimeentulotuen asiakkaille, yhteisöllisyyden lisääminen asukastupien ja kolmannen sektorin yhteistyöllä.

3.
Työn jakaminen tasaisesti yksilön jaksamisen mukaan. Ketään ei jätetä yksin. Jokaista kuunnellaan aidosti.

 • Oululaisten kuuleminen ja yhteisöllisyys ovat kaupungin voimavara ja kuntalaisaloitteesta tehdään asukkaiden todellinen vaikutuskeino.
 • Nuorisotyöttömyyteen etsitään ratkaisuja yritysyhteistyöstä niiden nuorten osalta, joilla on koulutus ja työelämävalmiudet. Muille nuorille työttömille järjestetään sopivat palvelut työllistyjän polulla yhteistyössä nuorten työpajojen, Byströmin talon ja järjestöjen kanssa.
 • Nuorisotakuun toteuttamista seurataan aktiivisesti.
 • Työttömyyssakkoja (Kelan maksuosuudet) käytetään palkkatukityöllistämiseen.
 • Monikultturisuus on kansainvälisen Oulun vahvuus ja se huomioidaan kaikessa toiminnassa.
 • Oululaisia kannustetaan suvaitsevaisuuteen ja tutustumaan eri kulttuurista olevien ihmisten kanssa.

4. Ihmiset asuvat edullisesti ja viihtyisästi, onnikka kulkee ja pyörällä pääsee.

 • Ihmisen koti on ensisijaisesti asumista varten, eikä sijoituskohde tai kauppatavara.
 • Rakentamisen laatu on tärkeä osa hyvinvointia ja siksi kaupungin rakentamisen valvonta tulee siirtää omaksi toiminnaksi.
 • Suunnittelu ja rakentaminen on pitkäjänteistä ja niissä hyödynnetään nykyistä infrastruktuuria.
 • Oulun edullinen vuokra ja omistusasuminen on mahdollista nykyisellä kaavoitus- ja maapolitiikalla ja sitä pitää jatkaa. Kaavoituksessa otetaan huomioon ihmisten tarpeiden mukainen, monimuotoinen asuminen sekä eriytymistä ehkäisevä kaupunkirakenne.
 • Onnikalla pitää päästä halvemmalla ja reitit suunnitellaan ihmisten tarpeiden mukaan, poikittaisliikenteeseen tarvitaan parannusta.
 • Kivisydämeen tarvitaan maksuttomia inva-paikkoja.
 • Luovasti toteutettuja ja käytännöllisiä pyöräparkkeja rakennetaan lisää, esim. työttömien pajat voisivat niitä tehdä.
 • Citybusseilla kuljetetaan ihmisiä pääväylien onnikoihin ja moottoriteiden tuleville pysäkeille. Linjoja lisätään siten, että niillä pääsee kaupungin terveyskeskuksiin.
 • Oulussa puhdas luonto on lähellä.

5.
Kaupungin hyvien palveluiden peruskallio on hyvinvoiva työyhteisö.

Kuntien oma toiminta on palvelutuotannon kestävä perusta ja sitä täydentävät paikallisten pienyrittäjien palvelut.

Kuntien toimintaa ei tule pakkoyhtiöittää eikä asettaa suuryritysten voitontavoittelun kohteeksi.

Henkilöstön mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen ja oman palvelutuotannon tarkasteluun antaa hyvän mahdollisuuden palvelujen tehokkaaseen ja taloudelliseen toteuttamiseen laatukriteerit huomioiden.

Esimerkillä johtaminen tuo parempia tuloksia ja turhia johtamisen tasoja karsitaan.

 • Oulun kaupunki on tunnettu hyvänä työnantajana.

6.
Oulu on kansainvälinen ja hyvä kaupunki yrittää, opiskella ja luoda työpaikkoja (edunvalvonta).

 • Yliopiston rahoituksesta neuvotellaan ministeriön kanssa huomioiden pohjoisen erityisolosuhteet.
 • Oulun on edistettävä ja kannustettava yrittäjyyteen ja BusinessOulu synnyttää innokasta säpinää.
 • Tiivistetään kaupunkien yhteistyötä työllisyyden ja elinvoiman vahvistamiseksi.
 • Oulun tulee tarttua Suomen ja EU:n arktisen alueen mahdollisuuksiin.
 • Oulu vaikuttaa tehokkaasti soten toteutukseen ja uuden maakunnan koko toimintaan.
 • Oulun luotettava enemmän lähiseudun tuottajiin ja yrittäjiin.
 • Oulu ajaa liikennejärjestelmien edunvalvontaa; syväväylä, asema kansainvälisenä lentokenttänä.
 • Lähijunaliikennettä tulee valmistella välille Tornioon, Raaheen ja Muhokselle.

 

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/

Blogi

Tasa-arvoinen Oulu

Tasa-arvoisen Oulun teesit Tasa-arvoisessa Oulussa huomioidaan niin tyttöjen kuin poikien, naisten ja miesten tasa-arvohaasteet. Monet seuraavista vasemmiston vaalilupauksista edistävät nimenomaan naisten mahdollisuuksia yhdistää työ, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja perhe. Kuitenkin tämän lisäksi tulee huomioida myös mm. sosiaalinen asema, seksuaalioikeudet, kaikentasoinen yhdenvertaisuus ja alueellinen tasa-arvo: 1. KUNTAPOLITIIKKA Kunnallisten luottamustoimien hoitaminen ei saa pienentää äitiys- ja vanhempainpäivärahojen määrää. …

Kolmas artikkeli

Tähän osaan voit kirjoittaa vaalikampanjan aikana kirjoituksia ajankohtaisemmista aiheista tai voit esimerkiksi kuvata tarkemmin ajatuksiasi vaaliteemoistasi tai muista ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä. Kirjoitukset voivat käsitellä niin oman kotikuntasi asioita, valtakunnallista politiikkaa tai jopa kansainvälistä politiikkaa jne.

Sote ja sukupuoli

SOTE-UUDISTUKSEN SUKUPUOLIVAIKUTUKSET HUOMIOITAVA Sote-uudistus ja valinnanvapaus- lakiesitys ovat vuosikymmeniin merkittävin suomalaisen yhteiskunnan uudistuskokonaisuus. Valinnanvapaus tulee monien asiantuntijoiden mukaan edellyttämään joko palvelumaksujen korotuksia ja/tai mittavia tukia verovaroin yksityisyrittäjille. Koska uudistuksen sukupuolivaikutuksia ei ole edelleenkään tehty puhumattakaan että lakiesitys huomioisi niiden eriarvoistumiseen liittyvät riskit, listaan joitakin omia huolenaiheitani: Sote-uudistus sekä valinnanvapaus-lakiesitys koskettavat suurta joukkoa naistyöntekijöitä (yli 230.000), …