Kuntavaalit 2017

Vaalilupaukseni:

Tulen esittämään ja kannattamaan sellaisia esityksiä,

  • joissa edistetään ihmisten osallisuutta ja hyvinvointia, olemassa olevat resurssit huomioiden
  • joilla voidaan parantaa hyvää hoivaa ja huolenpitoa sitä tarvitseville ryhmille
  • jotka edistävät kestävää kehitystä ja puhdasta energiantuotantoa
  • Tulen vastustamaan sellaisia esityksiä jotka heikentävät muita mainittuja

Lisäksi lupaan

  • pyrkiä hyvään yhteistyöhön muiden kanssa
  • ottaa selvää päätettävistä asioista
  • toimia arvojeni mukaan

Toivon lisäksi kuulevani mahdollisimman paljon tavallisten (ja erikoisten) vaasalaisten kuulumisia. Vain sillä tavalla voin olla tietoinen siitä, millaisen kaupungin ihmiset haluavat. Haluan yhdessä asukkaiden kanssa olla tekemässä meidän kaupungista vieläkin paremman paikan elää ja olla.

 #akinyemivaltuustoon2017 #inhimillinenvallankumous

Vasemmistoliiton kuntavaalikampanjan neljä kärkiteemaa ovat sote-palvelut, koulutus, asuminen ja työelämä. Vasemmistoliiton ehdokkaana sitoudun näihin tärkeisiin teemoihin vaasalaisten näkökulmasta.

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille

Sosiaali- ja terveydenhultopalvelut ovat siirtymässä kuntien vastuulta sote-uudistuksen tuomien laajempien maakuntien vastuulle. Siitä huolimatta ei kaupungissa voida niitä unohtaa, vaan niistä on huolehdittava siihen asti kun vaikutusvalta on kaupungin ja sen valtuutettujen ulottuvissa.

Palvelut toimivat melko hyvin, mutta sosiaali- ja terveyserot ovat kasvussa. Peruspalveluiden toimivuuteen täytyy satsata entistä enemmän, jotta ongemat eivät kasaudu. Myös ennaltaehkäisystä ja hyvinvoinnista on huolehdittava. Byrokratia ei saa olla hyvinvoinnin esteenä. Vaasassa sosiaalipalveluihin on satsattava yhtä suurella innolla kuin energiateknologiaan. Hyvinvoivat ihmiset ovat hyvinvoivan kaupungin tae.

Sote-uudistuksessa on muistettava sen alkuperäinen tarkoitus. Se oli erikois- ja perustason hoidon ja sosiaalipalveluiden parempi yhteistyö sekä palvelujatkumot. Lisäksi sen oli tarkoitus tehdä sosiaali- ja terveyspalveluista valtakunnallisesti yhdenvertaisemmat. Eriarvoistavan, valinnanvapausmalliksi kutsutun, yksityistämisprojektin sijaan on turvattava aidosti yhdenvertaisuutta edistävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Se mihin kunnassa voimme nyt vaikuttaa on, että palvelut pysyvät julkisesti tuotettuina. Näin perustavanlaatuisia, ihmisen hyvän elämän kannalta tärkeitä palveluita ei voi antaa voittoa tavoittelevien yhtiöiden käsiin. Yksityiset yritykset tekevät tärkeää työtä täydentäen vahvoja julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita.

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille

Varhaiskasvatus ja koulutus ovat Suomen tukipilari. Satsaaminen lapsiin ja nuoriin on satsaus tulevaisuuteemme. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa voidaan  tasata sosioekonomisia erioja. Varhaiskasvatuksen subjektiivisen hoito-oikeuden rajaus on peruttava. Perheiden on saatava päättää itse mikä heidän elämässään toimii parhaiten. Toisaalta on etsittävä ratkaisuja niihin tilanteisiin, joissa lapset ovat päiväkodissa ylipitkiä päiviä, mutta toisaalta taas kannustettava varhaiskasvatusta tarvitsevia lapsia toiminnan piiriin. Tasapaino on löydyttävä tuen ja ohjauksen avulla, ei subjektiivista päivähoitoa rajoittamalla.

Kouluissa ja päiväkodeissa on paneuduttava kiusaamisen kitkemiseen aidosti sekä opettajien ja hoitohenkilökunnan jaksamiseen. Oppimiserojen kasvu on merkki siitä, että koulumaailma on kehittynyt väärään suuntaan.

Sekä kouluissa että varhaiskasvatuksessa ryhmäkokojen pienentäminen tarjoaa vastauksen moneen ongelmaan. Lisäksi uudenlaisten oppimisympäristöjen ja yksilöllisten oppimistapojen huomioiminen ovat tulevaisuuden suunta. Ylisuuret koulut eivät ole ratkaisu. Palosaaren koulu on palauettava koulukäyttöön.

Jokaiselle nuorelle on turvattava  heille sopiva työ- tai opiskelupaikka. Ammatillisen koulutuksen varat on turvattava. Yhteistyö yli koulujen rajojen on resurssien järkevää käyttöä, mikä samalla luo jo kouluaikaisia yhteistyömahdollisuuksia eri kieliryhmien ja koulutusalojen välillä. Opetuksen laadusta ei saa tinkiä. Jokaisen oppilaalle on turvattava tarpeen mukaan yksilöllinen tuki.

Hyvä ympäristö

Vasemmistoliiton tavoitteena on rakentaa kaupunki, joissa arki sujuu. Rannat on pidettävä yleisessä käytössä ja viher- ja virkistysalueita on saatava lisää. Taiteen ja kulttuurin tulee näkyä yhä enemmän katukuvassa vaikkapa katutaiteena tai installaatioina, yhteisötaiteena tai elävänä musiikkina, sillä taide kuuluu kaikille. Kansalaisopiston resurssit on turvattava, jotta se osaltaan edistää kuntalaisten omaehtoista hyvinvointia, tuo ihmisiä yhteen ja on saavutettavissa myös vähävaraisemmille ihmisille.

Paikallisliikenteen kehittäminen on Vaasassa hyvässä mallissa ja kehityssuunta on oikea. Tätä edistystä on tuettava ja mm. bussivuoroja on lisättävä. Pyörä- ja kävelyreittejä tulee kehittää. Tavoitteena on, että autolle löytyy aina aidosti kätevä vaihtoehto. Vaasan energiaosaaminen on huippuluokkaa. Tämä suunta on jatkuttava.

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot

Kunta on iso työnantaja, jonka täytyy kantaa vastuunsa henkilöstön hyvinvoinnista. Kaupungin ei tule tehdä 0-tuntisopimuksia ellei se ole aidosti myös työntekijäosapuolen etu.

Moni asia Vaasassa jo toimii, mutta jatkuvat säästöt vaikuttavat myös henkilökunnan jaksamiseen. Ilman osaavan henkilökunnan panosta ei myöskään kaupungin palvelut ja toiminnat voi toimia. Hankinnoissa on tuettava paikallista liike-elämää, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Pitkäaikaistyöttömien työllisyystoimet on turvattava henkilöiden omien tarpeiden mukaisesti. Kuntouttavaa työtoimintaa ei saa käyttää kustannussäästöinä, vaan se on kohdennettava niille, jotka siitä aidosti hyötyvät. Kaupungin on panostettava työkykyisten aitoon työllistymiseen ja työllisyyttä edistävään toimintaan. Jupiterin konkurssin jättämä tyhjiö on korjattava. Työttömille on myös löydettävä mielekästä tekemistä arkeen nykyistä enemmän.

Vasemmistoliiton valtakunnalliset vaalikärjet

Tästä voit tutustua Vasemmistoliiton kunnallisvaalien valtakunnallisiin teemoihin yhdenvertaisen Suomen kehittämisen tueksi.

Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/hyvat-sosiaali-terveyspalvelut-kaikille/

Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/maailman-parhaat-koulut-varhaiskasvatus-kaikille/

Kohtuuhintainen asuminen ja hyvä ympäristö
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/kohtuuhintainen-asuminen-hyva-ymparisto/

Parempi työllisyys ja hyvät työehdot
http://www.vasemmisto.fi/kuntavaalit-2017/parempi-tyollisyys-hyvat-tyoehdot/