#1 Yhdenvertainen Turku!

TURKU YHDENVERTAISEKSI

Turussa on oltava kaikille samat perusedellytykset palveluissa, varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa, työpaikoilla, ilmapiirissä – kaikkialla.

Palveluita ei saa yksityistää. Sosiaali- ja terveyspalveluuudistus ei toimi nykymuodossaan, sillä Kokoomuksen sanelema malli pakkoyhtiöittämisineen laittaa yritysten kaupallisen hyödyn ihmisten hyvinvoinnin edelle.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilytettävä Turussa; kaupungin on pidettävä budjetti sellaisena, että hallituksen esittämää hoito-oikeuden kaventamista, ryhmäkokojen kasvattamista ja esikoulutoiminnan leikkauksia ei tarvitse Turussa tehdä. Ryhmäkokoja ei saa kasvattaa myöskään perusopetuksessa. Myös koulutuksen osalta Turun on vastustettava hallituksen leikkauspolitiikkaa. Kaupungin on lisättävä tukea sen ammatillisille oppilaitoksille ja korkeakouluille, joilta hallitus on leikannut. Pidetään Turku sivistyksen kehtona!

Kaupungissamme on oltava nollatoleranssi rasismille. Rasististen järjestöjen kuten Suomen Vastarintaliikkeen tai Soldiers of Odinin toiminta kaupungissamme on kiellettävä, ja siihen on puututtava virkavallan voimin.

Turun vastaanottokeskuksen kaikkien toimipisteiden toimintaa on vahvistettava ja kehitettävä, sekä kartoitettava tarve uuteen toimipisteeseen. Turun siirtolaisten kotoutumisesta, työllistymisestä ja kouluttautumisesta on huolehdittava kunnolla. Myös paperittomien siirtolaisten perustarpeiden toteutumisesta on huolehdittava.

Kaupungin on pystyttävä kohtaamaan paremmin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja huolehdittava heidän turvallisuudestaan ja tasavertaisuudestaan. Kouluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota sateenkaarilasten ja -nuorten turvallisuuteen. Turun LHBTIQ-aiheista osaamista on vahvistettava kaupungin henkilöstön kokonaisvaltaisella kouluttamisella  ja Turkuun on palkattava koordinaattori LHBTIQ-asioille. Myös sateenkaariseniorien hyvään vanhuuteen on kiinnitettävä erityistä huolta.

Sukupuolisen itsemäärittelyoikeuden on toteuduttava sataprosenttisesti kaikissa kaupungin palveluissa ja ikäluokissa, transihmisten ja muunsukupuolisten oikeus tulla määritellyksi oikein on perusihmisoikeus. Sukupuolen moninaisuus on tunnustettava; niitä on enemmän kuin kaksi. Sukupuolittamattomia vessoja on rakennettava kaikkiin kaupungin hallinnoimiin tiloihin. Sukupuolivähemmistöille on annettava omia vuoroja kaupungin liikuntapalveluissa erityisesti jos sukupuolittamattomia pesu- ja pukeutumistiloja ei ole järjestetty.

Sukupuolivaikutusten arviointia on tehtävä kaupungin laitoksissa jatkuvasti. Kaupungin rekrytoinnissa on panostettava siihen, että tehtäviin hakeutuu sukupuoleltaan, iältään ja etniseltä alkuperältään mahdollisimman moninaisia hakijoita. Sukupuolten epätasa-arvoa voidaan vahvasti miesvaltaisissa työpaikoissa purkaa ensiapuna sukupuolikiintiöillä, mutta niiden tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Kaupungin työelämässä ei saa olla lasikattoja tai palkkaeroja sukupuolten välillä.

Turun kaupungin on eriytettävä vanhus- ja vammaispalvelut toisistaan ja kehitettävä molempia runsaasti. Henkilöstöleikkauksista on luovuttava ja palveluasumista on kehitettävä. Vammaispalveluista on tehtävä selkeämpiä, ja vammaisen ihmisen toimimista avustajiensa työnantajana on helpotettava.

Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumista kaupungissa on parannettava, ja riittävät turvakotipaikat varmistettava. Seksuaalisen väkivallan uhrien kynnystä hakea apua on madallettava ja riittävät palvelut väkivallasta selviämiseen on taattava.

Kaupungin laitoksissa, luottamustoimissa ja työpaikoilla on otettava käyttöön turvallisen tilan säännöt; niissä on oltava nollatoleranssi rasismia, seksismiä, ableismia, transfobiaa ja homofobiaa kohtaan. Kaupungin toimihenkilöt on myös koulutettava erilaisten sortavien ja loukkaavien kommunikaatiotekniikoiden välttämiseen. Kaikenlaiselle häirinnälle on oltava nollatoleranssi ja kaupungille on palkattava oma häirintäyhteyshenkilö.